Friday, March 30, 2012

Rahasia Ilmu Pelet


Menarik  Hati
Menarik, Mengguncang hati, membuat rindu 

Jika anda menginginkan untuk mengambil / menarik hati seseorang , Agar supaya dia memendam rasa rindu yang teramat sangat serta kasih sayang dan cinta yang teramat besar pada anda, sehingga dia patuh, tunduk serta ta’at pada anda, Maka tulislah Asma’ – Asma’ dibawah ini pada selembar kertas , inilah Asma’ yang harus anda tulis  :
Ditulis pada muka yang pertama :

g~}äRjA  g~}äRjA

Ditulis pada muka kertas yang ke2 ( belakangnya ) :

g~}äBQ  g~}äBQ

Tinta yang dipakai untuk menulis adalah darah katak yang diambil dan disembelih pada sa’at Marikh ( Mars ) yaitu Hari Selasa antara jam 6 pagi  - 8 pagi , Asma’ di atas harus ditulis ditempat yang sepi atau dirumah yang kosong, Setelah Selesai anda menulis Asma’ diatas,Menghadaplah kearah Matahari kemudian bacakanlah pada kertas tsb ayat terakhir dari surat Al – Hasyr  1x ( ayat 24 ), Inilah Ayat terakhir dari surat Al – Hasyr yang dimaksud :

Kemudian menghadap ke arah Selatan dan membaca  Surat At-Tariq 1x   Ayat 1 – 8, Dan inilah Ayatnya yang dimaksud :

Kemudian menghadap ke Arah Utara dan Membaca Surat Al – Qodar  1x ( 1 surat penuh ), Inilah Surat Al – Qodar yang dimaksud :

Kemudian membaca Azimah dibawah ini 1 x, Inilah azimah yang dimaksud :

èf]  [Ì   k&Q=Aãp  k&e?e>p  k&ZÌQp  k&çf-p  k&.~s  äi vã  Ö~mä1p=  =FRi ä}  kb~fQ  h?Qã
ÖQäÉp  Õ8qip  Õ8ã<ãp _FQp  Öç2i  ûeã ×××××× 'næ ××××××0<ãq-  S~j-p  =Jæp  SjAp 8ãÒYp
g.Reã   g.Reã  ä1qeã  ä1qeã  ÖQäB  ÖQäBeã ××××××oæ××××××dqç]p

A’zamu ‘alaikum ya ma’syarar ruuhaaniyyati illa maa hayyajtum wa jalabtum wa ‘ataftum wa zalzaltum wa asra’tum bi ‘itfi qolbi wa fuaadi wa sam’i wa bashari wa jamii’i jawaarihi  .......( Sebutkan nama yg dimaksud ) Binti.......( Sebutkan Ayah dari orang yg dimaksud ) Ila mahabbatin wa ‘isyqin wa iradatin wa mawaddatin wa too’atin wa qobuulin ....... ( Sebutkan Nama Anda ) Bin......... ( Sebutkan nama Ayah anda ) As-saa’ata As-Saa’ata Aluuhan Aluuhan Al-‘ajala Al-‘Ajala

Artinya : “ Aku membacakan Azimah mantra pada kalian semua wahai Khodam golongan Ruhanny agar supaya kalian semua menggerakan/ menggetarkan, Menarik, menimbulkan rasa kasih sayang ,menggoncangkan, menyegerakan dengan rasa cinta kasih pada hati, Sanubari, Pendengaran, Penglihatan, dan semua anggota badannya .......( Sebutkan nama yg dimaksud ) Binti.......( Sebutkan Ayah dari orang yg dimaksud ), agar mencintai, merindukan, menyayangi, Menta’ati dan menerima....... ( Sebutkan Nama Anda ) Bin......... ( Sebutkan nama Ayah anda ), Saat ini juga saat ini juga, Sekarang sekarang, Cepatlah cepatlah wahai Khodam. “ Ifrit dari golangan Jin berkata “ Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya.  Seorang yang mempunyai Ilmu dari Kitab ( Taurat dan Zabur ) Berkata “ Aku akan membawa singgasana itu kepadamu ( Sulaiman A.S ) sebelum matamu berkedip, “ Maka ketika dia ( Sulaiman A.S ) melihat singgasana itu terletak dihadapannya , Diapun berkata “Ini termasuk karunia tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari ( nikmatnya ), barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk ( kebaikan ) dirinya sendiri, Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya tuhanku maha kaya, maha Mulia ”.

Kemudian asapilah kertas tersebut dengan Asap bukhur kayu cendana merah atau Muqil Azraq ( Biru ) atau Bukhur Sundurus, Maka apabila anda melakukan semua tata cara diatas yang telah di sebutkan Sesungguhnya Amaliah anda Musatajab seketika dan pada sa’at itu juga terlaksana keinginan anda, Berhati hatilah anda jangan sampai Ilmu ini di salah gunakan pada jalan yang tidak benar.

Catatan : Katak di sembelih menggunakan Pisau yang tajam.
Sumber Literatur : Kitab Asrarul Mahabbah ( Rahasia Ilmu Pelet )  Halaman 23


T A M M A T

Friday, March 16, 2012

Asma' Cahaya

                                                                             Asma’ Cahaya
                                                        ( Pancarkan pesona Aura Wajah& Tubuh)

Bacalah Asma’ dibawah ini pada sa’at Syams ( Sa’at Syams / Matahari  = Hari Minggu tatkala terbit matahari sd jam 8 pagi  merupakan rajanya sa’at Syams atau pada hari – hari yang lain yaitu Senin jam 2 – 4 sore, Selasa jam 8 – 10 pagi, Rabu jam 4 – 6 sore, Kamis  jam 10 – 12 siang ,  Jum’at jam 6 – 8 sore, Sabtu jam  12 – 2 siang), Maka seluruh wajah serta tubuh anda akan bercahaya dimata orang yang memandang anda, Jika do’a dibawah ini anda tulis dengan Za’faran  pada Sa’at Syams kemudian tulisan tsb dikalungkan dan dibawa serta oleh orang yang selalu mempunyai penyakit pusing, Maka akan sembuh seketika, Dan tulisan tsb sangat bermanfa’at untuk dimudahkan segala hajat, mengembalikan Ilmu hitam, Sihir, Santet dan tenung dari orang yang hasud, Jika anda menulis Asma’ dibawah ini selama 7 hari pada sa’at Syams kemudian tulisan tsb anda lebur dengan air dan airnya anda pakai untuk membasuh muka , Maka wajah anda akan memancarkan pesona serta Aura cahaya yang dahsyat di mata orang yang melihat anda.
Bagi Asma’ ini mempunyai khasiat yang lain dan luar biasa, Jika anda baca do’a ini  di suatu tempat yang gelap dengan jumlah bilangan 100 x, Dan membacanya sambil memejamkan ke 2 mata anda, Maka anda akan menyaksikan cahaya yang sangat agung , maka mintalah hajat anda niscaya akan dikabulkan dengan idzin Allah SWT, Dan inilah Asma’ Cahaya yang dimaksud :änÉäæ p   ã=säÍ   éfa  ,?&iãû&1  c&ç~s  <qm =2æ ð  énBjUã  ktfeã  k~1=eã  oj1=eã  êã  kBæ
c&ç~s  oi  PäRE  ét-p  ðp uni  ,=5ãû&1  L<vãp  $ãpäjBeã  uni  $xw&iã |;eã  <qneã  oi
=j^eãp  CjFeãp  hq.neã  uni  $<ämã  |;eã<qneã  åä.2æ  énç.1ãp  o}=Íäneã  <äJæã  [Ì6}
keäÍ  ga  énQ  8=}  äæä.1cjAã   <qnæ énç.2%  lã <qm  ga  xäMã  |;eã  <qneã  cjAäæ ceýAã
0äçJi ät~Y ÕqbFja r<qm g*i L<vãp $ãpäjBeã <qm  êã  o~çi ä}  _1 ä}  `<qnæ <äç-p  9Aä1p
vp Ö~]=E v  Ömq&}>  Öa<äçi  Õ=.E  oi   9]q}  |<8  èaqa  ätmýa  Ö-ä-?eã  Ö-ä->ð  0äçJjeã
êã  å=N}p  xäF}  oi  r<qne  êã ú9t} <qmûfQ  <qm  <äm  uBBj%  ke  qep xéN}  ät&}> 8äb}  Ö~æ=U
xä~M  CjFeã  gR-p  uæ  lqFj%   ã<qm  kbe  gR.}p   k~fQ   xéE  gbæ   êãp   @änfe    dä*ivã
ã=~ni  ä-ã=Ap   än~çi   ã<qm  kb~eã  äne?mãp  xäF}   oi  r<qne  êã   ú9t}  r<qm  k&i   êãp   ã<qm   =j^eãp
=}9]  xéE  ga ûfQ cmã änAvã <qneã  oi  väæ=A  ée  gR-ã   ktfeã

 

Allahumma agmisnii fi bahri nuuri haybatika hatta amtazija kullii dhahiran wa baatinan minan nuuril ladzii imtalaat minhus samawaati wal ardha, hatta akhruja minhu wafii wajhii syu’aun min haybatikayakhtafu absaran naadziriina wahjubnii bihijaabin nuuri alladzi anaarat minhun nujuuma wasy-syamsa wal qamara as aluka bi ismikan nuuri al ladzii  adhaa-a kulla nuurin an tahjubanii binuuri ismika hijaaban yaruddu ‘anni kulla dzaalimin wa haasidin wa jabbarin binuurika ya haqqu ya mubiinu , Allahu nuurus samawaati wal ardi matsalu nuurihi kamiskaatin fiiha misbaahun, almisbaahu fii zujaajatin az zujaajatu kaannaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa syarqiyyatin walaa gharbiyyatin yakaadu zaytuhaa yudii-u walaw lam tamsashu naarun nuurun ‘ala nuurin yahdillahu linuurihi man yasyaa-u  wa yadribullahul amsaala linnasi wallahu bikulli syai-in ‘aliimun, wa yaj’alu lakum nuuran tamsyuuna bihi wa ja’alas syamsa diyaa-an wal qamara  nuuran wallahu mutimmu nuuruhu yahdillahu linuurihi man yasyaa-u , Wa anzalnaa ilaikum nuuran mubiina wa siraajan muniira, Allahumma ij’al lii sirbaalan minan nuuril asnaa innaka ‘ala kulli syai-in qodiirun.

Artinya  :  “ Ya allah  benamkan lah aku di lautan cahaya kehebatanmu sehingga aku bersatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  secara keseluruhan baik dzahir maupun bathin dengan cahaya yang telah memenuhi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, sehingga aku keluar dari  lautan cahaya tsb dan di wajahku terbersit cahaya terang dari kehebatan mu ,cahaya tsb  yang menyambar setiap mata yang melihatku, Dan bentengilah aku dengan benteng cahaya yang telah menerangi  bintang – bintang, Matahari dan Bulan, Aku meminta kepada engkau ya Allah dengan namamu An-Nuur yang menerangi semua cahaya agar engkau ya allah membentengiku  dengan cahaya namamu yaitu sebuah benteng yang menolak dariku semua perbuatan orang dzalim, Hasud dan para gagah yang memaksa dengan cahayamu wahai dzat yang maha benar, wahai dzat yang maha menjelaskan,