Tuesday, January 17, 2012

Asma' Matahari


ASMA’ MATAHARI Pada kesempatan kali ini saya coba terjemahkan Asma’ – Asma’  Kawakib ( 7 Planet ), Yang saya terjemahkan dari kitab Al – Ajnass  yang di susun oleh Sayyidina Asif Bin Barkhoya  pada halaman 21, inilah Asma’ Planet yang pertama untuk Matahari :

Asma’ Lisy Syamsi ( Asma’ Matahari )

    Asma’ Matahari terdiri dari 20 Asma’ Allah SWT yang sangat agung, Dengan ke 20 Asma’ ini Allah SWT menciptakan para Malaikat yang menempati langit ke 7, Mereka bertasbih dengan Asma’ ini secara ta’at dan patuh, Ketika anda mengundang mereka dengan Asma’ ini maka mereka akan menjawab nya dengan hadir di hadapan anda secara ta’at dan patuh, Inilah ke 20 Asma’ Matahari yang di maksud :
 Bagi Anda yang kesulitan membaca tulisan Arabnya dan yang muncul syimbol silahkan download dulu font arabicnya " Nono soft arabic " Link nya di bawah ini,  kemudian di instal kan di font windows pc anda :

Ë2.æ  äBs  k.s  dã;s   KZ1  Lqe  `ä}ã  u~ÌÌ}  uÌÉ  ãq~t~s  gbj.Q   åq~Ìçi  K~J]
hät~s   hät~s   kb2%  rqZs  dä~t~É  o%=ZI  $q&~s

Qosiisin  Mabthoyuubin ‘Ajmakalin  Hayhayuu Thothohin Yathothoyhin Iyyaka Lawdhin Hafshin Hadzalin Hajamin Hasaa Bajahathin Haytuutin Shafartanin Thayhayaalin Hafuuhin Tahkamin Hiihaamin Hayhaamin

Tafsir dengan bahasa Arabnya adalah :

cmä2çA läBe gbæ  3çBi ä}  cmä2çA läB1öã  k}9]ä}  cmä2çA lýFeã  k~ÐQä}  cmä2çA
ã=~ça  ãqfQ lqjeäÐeã dq^} äjQ éæ<  '~eäR%  häRmöã kyã8 ä} cmä2çA läbi ga ð 8qçRi ä}

Subhanaka ya ‘adziimasy sya’ni, Subhanaka ya qodiimal ihsaani, Subhanaka ya musabbiha bikulli lisaani, Subhanaka ya ma’buuda fi kulli zamaani, Subhanaka ya daaimal ‘in’aami ta’alayta rabbi ‘amma yaquuludz dzaalimuuna ‘uluwwan kabiira.

    Ketahuilah wahai saudaraku Allah SWT telah memberikan taufiq kepadamu, Sesungguhnya Asma’ yang mulia dan lembut ini, agung suci dan di sucikan merupakan Asma’ yang di ucapkan oleh Nabi Yusha’ bin Nun A.S  ketika berhadapan dengan ‘Uuz bin ‘Anaq sehingga ‘uuz terbisu dengan wasilah asma’ ini sehingga Nabi Yusha’ bin nun dapat membunuhnya, Dan Asma’ Matahari ini sangat di ta’ati oleh semua Malaikat penghuni langit ke 7, Dan dengan asma’ ini pula yang di ucapkan nabi Yusha’ Bin Nun ketika berhadapan dengan raja Israililiyyah ( Yahudi ) sehingga Nabi Yusha’ Bin Nun dapat menguasai wilayah kekuasaan sang raja  seraya mengeluarkan ludah dari mulutnya  Maka meraung raung lah sang raja yahudi hingga binasa seketika dengan Idzin Allah SWT, Asma’ Matahari ini dapat di pergunakan dengan idzin allah SWT untuk : Mengikat Lidah seseorang, Masuk ke pembesar pembesar negara / Raja, Supaya dilaksanakan semua Hajat, Mengalahkan orang2 yang gagah berani, Membakar Jin / setan yang membangkang Dan ke 20 Asma’ inilah yang Allah SWT wakilkan pada saat terjadi  gerhana Matahari dan Bulan.
  Apabila anda membaca Asma’ ini dengan hati yang ikhlas, Maka akan keluar dari mulut anda Lahiib ( Lidah Api yang sangat panas ) yang akan membakar setiap golongan ruhanni yang ada di hadapan anda, maka hendaknya anda berhati hati agar tidak membaca Asma’ ini ketika anda berada dekat dengan para khodam karena Asma’ ini dapat menyiksa mereka , dan janganlah anda ucapkan Asma’ ini kecuali di tempat yang suci dari kotoran dan najis, apabila anda baca Asma’ ini pada jumlah / bilangan tertentu maka akan hadir di hadapan anda seorang Khodam yang merupakan salah satu  raja khodam yang Allah wakilkan pada Asma’ ini dia akan melaksanakan apa apa yang anda perintahkan terhadapnya yaitu semua perkara yang di ridhai Allah SWT , Apabila anda masuk kedalam suatu istana atau tempat pejabat yang aniayaya maka Allah swt akan mengalahkannya untuk anda,Apabila anda memanggil dengan Asma’ ini salah seorang raja dari para raja Jin Maka akan hadir seketika dan saat itu juga lebih cepat datangnya dari pada kilat yang menyambar dan masih banyak lagi khasiat, manfa’at serta tata cara nya baik jumlah ulangannya, Qosam Matahari dll asma’ matahari ini tidak di perlukan Riyadhah atau tirakat .
bagi anda yang menginginkan Asma’ Matahari ini secara lengkap silahkan kirimkan Maharnya Rp 500.000 ke rek Bank Mandiri No rek 13000 8888 6661 A/N Heri Rohedi  kemudian konfirmasi  ke +62 856 224 8888 atau ke 022 7344 3999.

T A M M A T

No comments:

Post a Comment